วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม


วงจรการพัฒนาโปรแกรม   (Program Development Life Cycle: PDLC)
วงจรการพัฒนาโปรแกรม (PDLC) คือ ขั้นตอนการทำงานที่โปรแกรมเมอร์ใช้สำหรับสร้างโปรแกรม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1. การวิเคราะห์ปัญหา (Program Analysis)
  2.  การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
  3.  การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
  4.  การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
  5. การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น